ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα ακίνητο ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες για να γλυτώσετε πολύτιμο χρόνο και ταλαιπωρία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Φωτοτυπία ταυτότητας,
2. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ ),
3. Αντίγραφο του Ε9,
4. Σε περίπτωση που δεν έχετε αλλά θέλετε να αγοράσετε πρώτη κατοικία, θα χρειαστείτε μία δήλωση για απαλλαγή φόρου πρώτης κατοικίας, την οποία συντάσσει ο συμβολαιογράφος.

Για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο σε περιοχή, η οποία πλέον δεν χαρακτηρίζεται ως "παραμεθόριος", χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Διαβατήριο της χώρας προέλευσης ή νόμιμη Άδεια Διαμονής και
2. η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 36Α του νόμου 4146/2013, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε αλλοδαπούς κατοίκους του εξωτερικού, πολίτες τρίτων χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν πενταετή άδεια παραμονής (5 έτη) αγοράζοντας ή μισθώνοντας κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

Τι δικαιώματα παρέχει αυτή η 5ετής άδεια παραμονής στους άμεσα αγοραστές/ιδιοκτήτες, αλλά και στα μέλη των οικογενειών τους;

Τους παρέχει και την ταυτόχρονη δυνατότητα ισόχρονης επέκτασης της διάρκειάς της και τους παρέχει τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ανενόχλητα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης Σέγκεν (Schengen) χωρίς να τους ζητείται βίζα εισόδου στις χώρες αυτές.

Τα κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη Σέγκεν (Schengen) είναι τα ακόλουθα: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Ελβετία, Σουηδία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Φωτοτυπία ταυτότητας,
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου,
3. Το πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο. Συνήθως υπάρχει σχετική σφραγίδα στον τίτλο ιδιοκτησίας που έχετε.
4. Πρόσφατο τοπογραφικό σχέδιο και κατόψεις ορόφου-ων σε περίπτωση που πωλείται κτίσμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.
5. Άδεια Οικοδομής (σε περίπτωση πώλησης κτίσματος ή οικοπέδου με κτίσμα),
6. Ασφαλιστική ενημερότητα του μεταβιβάζοντα (Μόνον αν απασχολεί προσωπικό που είναι γραμμένο στο ΙΚΑ, αν είναι μέλος εταιρίας ή αν έχει εκδοθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής στον όνομά του την τελευταία 10εταία, άλλως δεν απαιτείται),
7. Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν οφείλει φόρο, (σας κατευθύνει σχετικά ο συμβολαιογράφος),
8. Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π ) από το Δήμο στο οποίο ανήκει το ακίνητο ( προσοχή: χρειάζεται λογαριασμός Δ.Ε.Η και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας όταν θα ζητήσετε από το Δήμο την βεβαίωση ),
9. Μισθωτήριο συμβόλαιο εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
10. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεγάλης ακίνητης περιουσίας, για όσο διάστημα ίσχυσε ο ΦΜΑΠ, ή αν έχει τέτοια υποχρέωση , πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ ότι το έχει δηλώσει, (σας κατευθύνει σχετικά ο συμβολαιογράφος),
11. Πιστοποιητικό από τον Δήμο ή την Κοινότητα σε περίπτωση που το ακίνητο έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές όταν πρόκειται για οικόπεδο με ή χωρίς κτίσματα, ( σας κατευθύνει σχετικά ο συμβολαιογράφος ). Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, βεβαίωση του αρμοδίου Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.2538/1997 ότι δεν οφείλονται εισφορές.
12. Ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου, αν υπάρχει κτηματογράφηση και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή, απαιτείται: α) ¨Η πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.
13. Αν συνορεύει με δασική έκταση το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, απαιτείται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση με πράξη τελεσιδικίας αυτού. Αν πρόκειται για χαρακτηρισμένο δασική έκταση απαιτείται πιστοποιητικό ακαϊας του άρθρου 25 του Ν.998/79. Σε περιοχές όπου έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, απαιτείται το πιστοποιητικό του αρ. 20 Ν.3889/2010 της Διεύθυνσης Δασών.
14. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (σε περίπτωση πώλησης κτίσματος ή οικοπέδου με κτίσμα),
15. Βεβαίωση από μηχανικό περί αυθαιρέτων και οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα, που θα φέρουν Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.4178/2013. (Σε περίπτωση που υπάρχουν παρακολουθήματα πχ. αποκλειστικές χρήσεις, πάρκινγκ, αποθήκες κτλ. θα πρέπει να αναφέρονται και αυτά). Σε περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν χώροι που έχουν τακτοποιηθεί, απαιτείται να επισυνάψουμε κάτοψη του ακινήτου επικυρωμένη από την Πολεοδομία όπου θα φαίνονται οι χώροι αυτοί. Αν οι χώροι αυτοί δεν απεικονίζονται στην κάτοψη της πολεοδομίας, θα πρέπει να προσκομιστεί κάτοψη από μηχανικό όπου θα φαίνονται οι χώροι αυτοί, πάνω στην οποία κάτοψη ο μηχανικός θα αναγράψει ότι η κάτοψη θα περαστεί από το σύστημα.
16. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο πωλητής δήλωσε το ακίνητο στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 2010, 2011, 2012 κ.λ.π. Στο πιστοποιητικό αυτό η περιγραφή του ακινήτου και τα τυχόν παρακολουθήματά του πρέπει να είναι ακριβώς όπως αναφέρονται στο συμβόλαιο και θα βγει από το taxis ηλεκτρονικά με τους κωδικούς που έχει ο πωλητής. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαφορά με τον τίτλο κτήσεως, θα πρέπει ο λογιστής να μπει στο σύστημα και να τα διορθώσει και έπειτα να τυπωθεί το πιστοποιητικό ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση κληρονομιάς πρέπει να ελεγχθούν:
1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
2. Το πιστοποιητικό κληρονομητηρίου,
3. Το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών,
4. Το πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης,
5. Το πιστοποιητικό αμφισβητήσεων του κληρονομικού δικαιώματος,
6. Πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς.

Τα παραπάνω ελέγχει και σας κατευθύνει σχετικά ο συμβολαιογράφος και ο δικηγόρος.

Πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε ένα ακίνητο εάν έχει βάρη. Ο δικηγόρος πρέπει να ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας ώστε να μην διεκδικείται το οικόπεδο μας από το Δημόσιο αλλά και από ιδιώτη. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε πόσα τετραγωνικά μέτρα μπορούμε να κτίσουμε σε αυτό το οικόπεδο, αλλά και το εάν ο οικοδομικός κανονισμός της περιοχής επιβάλλει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα.

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχετε κατά τη διαδικασία αγοραπωλησίας είναι:

Α. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Από το 2014 η παράσταση του δικηγόρου στα συμβόλαια είναι προαιρετική. Αν αναγράφεται στο συμβόλαιο η παράσταση δικηγόρου, τότε η κλίμακα αμοιβής είναι ως εξής:

 • ελάχιστη αμοιβή δυνάμει της οποίας εκδίδεται και το σχετικό τριπλότυπο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο έως 44.000 ευρώ είναι 1%,
 • από 44.001 έως 1.400.000 ευρώ 0,5%,
 • από 1.400.001 έως 3.000.000 ευρώ 0,4%,
 • από 3.000.001 έως 6.000.000 ευρώ 0,3%,
 • από 6.000.001 έως 15.000.000 ευρώ 0,2%,
 • από 15.000.001 έως 30.000.000 ευρώ 0,1%,
 • από 30.000.001 έως 60.000.000 ευρώ 0,05% και τέλος
 • από 60.000.001 έως όποια αξία 0,01% βάσει του κώδικα περί δικηγόρων, που περιλήφθηκε στο σχετικό ΦΕΚ. Αν δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο η παράσταση δικηγόρου, δεν υποχρεούται στην έκδοση του σχετικού τριπλοτύπου τότε η αμοιβή καθορίζεται ελευθέρως βάσει της βουλήσεως του εκάστοτε Δικηγόρου και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, η οποία βαρύνεται με Φ.Π.Α 23%.

Η παρουσία του δικηγόρου είναι πολύ χρήσιμη διότι μας προστατεύει από τις δυσνόητες φράσεις και φροντίζει για τα συμφέροντα μας κατά την σύνταξη των συμβολαίων. Για αυτή την εργασία ανάλογα με το μέγεθος και την δυσκολία της η αμοιβή μπορεί να αυξηθεί ανάλογα.

 • Ο δικηγόρος πριν από την σύνταξη των συμβολαίων ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας στα βιβλία μερίδων του υποθηκοφυλακείου σε βάθος 20 ετών, της νομιμότητας του ακινήτου.
 • Ελέγχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ( είναι πράγματι ο πωλητής ιδιοκτήτης του ακινήτου;) αλλά ελέγχει και την νομιμότητα του ακινήτου.
 • Άλλη μέριμνα του δικηγόρου είναι να ελέγξει αν υπάρχουν «βάρη» στο ακίνητο δηλαδή κατασχέσεις, υποθήκες, προσημειώσεις, διεκδικήσεις από άλλα πρόσωπα ή από το Δημόσιο κ.τ.λ.
 • Εάν το ακίνητο έχει περιέλθει στην κατοχή του πωλητή από κληρονομιά ο δικηγόρος ελέγχει την ληξιαρχική πράξη θανάτου κτλ.
 • Εάν έχει περιέλθει με διαθήκη ελέγχει το πρακτικό δημοσίευσης της διαθήκης, το πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς κτλ.
 • Εάν ο πωλητής είναι έμπορος, ο δικηγόρος ελέγχει το πιστοποιητικό του αρμόδιου πρωτοδικείου περί πτωχεύσεως και αν ο πωλητής έχει υποβάλλει αίτηση πτώχευσης τότε ελέγχεται εάν η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

Προσοχή: εάν δώσετε προκαταβολή θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον δικηγόρο σας για να σας συντάξει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό (προσύμφωνο) και να σας διασφαλίσει όσο μπορεί περισσότερο μέχρι την ημέρα που θα συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο. Η διασφάλιση σας είναι απαραίτητη όχι μόνο για να αντιμετωπίσετε πιθανόν δύστροπους ή κακοπροαίρετους πωλητές αλλά και από πιθανές δυσκολίες που προέρχονται από οικονομικά προβλήματα ή από θέματα υγείας κτλ.

Με το συμφωνητικό ο δικηγόρος θα φροντίσει να διασφαλίσει την αξία του ακινήτου, τους τρόπους εξόφλησης, τις ποινικές ρήτρες για τον αγοραστή και τον πωλητή, προθεσμίες παράδοσης κτλ.

Η προκαταβολή καλό θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, για να μην έχετε μεγάλο κίνδυνο απώλειας χρημάτων σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Β. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος Δημόσιος Λειτουργός. Ο ρόλος του συμβολαιογράφου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την νομιμότητα της διατύπωσης της κάθε συμφωνίας στα επίσημα συμβόλαια.

Οι αμοιβές του συμβολαιογράφου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 40 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α ́/96), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3, και 4 του Ν. 3919/2011 (Α ́/32), και

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α ́/98).

Για την κατάρτιση πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει:

α) πάγια αμοιβή είκοσι (20) ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση την συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

 • Για ποσό έως 120.000 ευρώ σε ποσοστό 0,80%
 • Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%
 • Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%
 • Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%
 • Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%
 • Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%
 • Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%
 • Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%
 • Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%
β) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, ευρώ πέντε (5,00).

γ) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως με την κατάρτιση της πράξεως, ευρώ τέσσερα (4,00). Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων αυτών πρέπει να αναγράφονται επί του πρωτοτύπου συμβολαίου, μαζί με τα λοιπά δικαιώματα, όπως ανωτέρω καθορίζονται.

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται στο ποσό που υπολογίζει και αναγράφει απαραίτητα ο συμβολαιογράφος στις τελευταίες σελίδες του συμβολαίου. Αυτή είναι και η απόδειξη για την εφορία της αμοιβής που καταβλήθηκε.

Γ. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Τα έξοδα για την μεταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου υπολογίζονται με συντελεστή ως εξής:

 • Για γονικές παροχές-δωρεές 0,775% χωρίς όριο
 • Για μεταβιβάσεις –διανομές – ανταλλαγές κλπ.0,475% χωρίς όριο
Ο υποθηκοφύλακας εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην οποία επιβαρύνει και ΦΠΑ 23%. Τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Προσοχή, η αγοραπωλησία σας θα ολοκληρωθεί και θα είναι εντελώς νόμιμη μόνο μετά την μεταγραφή του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο.

Δ. ΕΦΟΡΙΑ

Ο φόρος μεταβίβασης, δηλαδή ο φόρος που πληρώνει στην εφορία ο αγοραστής για την αγορά ενός ακινήτου είναι 3%. Σε αυτό προστίθεται ποσοστό 3% υπέρ του οικείου Δήμου.

Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από επαγγελματία εργολάβο, του οποίου η άδεια εκδόθηκε μετά την 01/01/2007, το τίμημα βαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 23%.

Ε. ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Η εργασία του μεσίτη είναι μια πολύ παραγωγική εργασία. Η χρησιμότητα της φαίνεται από το γεγονός ότι μπορεί να βρει κανείς ένα ακίνητο στο χρόνο που το θέλει, στο μέρος που το θέλει, στο μέγεθος που το θέλει, στην ποιότητα που το θέλει, χάρη στην παρέμβαση αλλά και σε χρήσιμες συμβουλές που θα του δώσει ο κτηματομεσίτης. Από τις συμβουλές αυτές μπορείτε να ωφεληθείτε οικονομικά.

Η μεσιτική αμοιβή είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης και συμφωνείται ειδικώς μεταξύ του Μεσίτη-Διαμεσολαβητή και του πωλητή, αλλά και μεταξύ του Μεσίτη-Διαμεσολαβητή και του αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αγοραστές πρέπει να αποφεύγουν μεσίτες οι οποίοι υπόσχονται ότι δεν λαμβάνουν αμοιβή από τους αγοραστές, διότι με αυτό τον τρόπο ανεβάζουν την τιμή του ακινήτου και τελικά ο αγοραστής πληρώνει αμοιβή έμμεσα. Συχνά αυτή η έμμεση αμοιβή είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη.

Η μεσιτική αμοιβή πρέπει να εισπράττεται μόνο όταν η υπόθεση που ανέλαβε ο μεσίτης φθάσει στον συμβολαιογράφο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαταβάλλονται αμοιβές χωρίς λόγο απλά και μόνο με την ανάθεση της εντολής μεσιτείας σε κάποιο μεσίτη.

Η μεσιτική αμοιβή που θα πληρώσετε στον Μεσίτη-Διαμεσολαβητή για την υπόδειξη συγκεκριμένου ακινήτου που σας έκανε και το οποίο αγοράσατε ή ενοικιάσατε δεν ορίζεται από καμία νομοθεσία, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και δεν υπόκειται σε κατώτατα νόμιμα όρια. Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση μεσιτείας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).

Η μεσιτική αμοιβή συνήθως στις αγοραπωλησίες είναι 2% από τον αγοραστή και 2% από τον πωλητή και υπολογίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτό όμως μπορεί να μεταβληθεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου οι υποδείξεις ευκαιριών τιμολογούνται με μεγαλύτερα ποσοστά, έως και 7%. Στις περιπτώσεις ενοικίασης, η αμοιβή συνήθως ορίζετε στο 1 ενοίκιο από τον μισθωτή και 1 ενοίκιο από τον εκμισθωτή (μισό σε περίπτωση μικρής κατοικίας). Οι αμοιβές αυτές επιβαρύνονται με τον νόμιμο ΦΠΑ δηλ. 23%.

Από την στιγμή που επιλέξετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετεένα ακίνητο μέσω μεσίτη, θα πρέπει να υπογράψετε έγγραφο υπόδειξης ακινήτου στο οποίο ορίζεται η μεσιτική αμοιβή και στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μεσίτη όπως ο αριθμός φορολογικού του μητρώου, καθώς και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. του.

Αν ο μεσίτης δεν ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, τότε δεν έχετε καμία οικονομική οφειλή απέναντι του και πρέπει να αποφεύγετε την συνεργασία μαζί του.